Szukaj

Producenci

Informacje

Przy zamówieniach powyżej 50 zł na terenie Opola dostawa GRATIS

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

http://alechemia.pl/

obowiązujący od 25.12.2014r.

 

§1

Określenie Sprzedawcy

 

1. Właścicielem Sklepu jest:

Trade Zone

z siedzibą w 45-940 Opole , ul. Niemodlińska 104

NIP: 991 022 76 27

REGON: 161495755

Tel. +48 695 82 72 03

E-mail: sklep@alechemia.pl

Zarejestrowana przez Wójta Gminy Komprachcice.

§2

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej Sklep] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej Regulamin].

2. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

3. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

4. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

5. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych. Wyjątek stanowią towary wyświetlone na stronie Sklepu, z wyraźnie zaznaczoną w opisie wadą fizyczną. Przedmioty te można nabyć w niższej cenie.

 

 

§3

Zamówienia

 

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

 • poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu (koszyk klienta),

 • e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

 • telefonicznie na numery podane na stronie internetowej Sklepu.

 

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez wysłanie wiadomości na podany podczas składania zamówienia adres e-mail, opisującej przedmiot zamówienia. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, terminy i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru.

5. Klient składając zamówienie składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamówionych produktów.

6. Po złożeniu zamówienia na wskazany adres e-mail wysyłana jest wiadomość z informacją o kolejnych etapach realizacji zamówienia:

 • Po weryfikacji złożonego zamówienia, Sklep przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §3 ust. 5 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

7. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sklep potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia adres.

8. W przypadku wyboru formy płatności przelewem termin realizacji zamówienia będzie liczony od momentu, w którym środki za zamówienie Klienta zostaną zaksięgowane na rachunku bankowym Sklepu.

9. Sklep odpowiada przed Klientem na podstawie prawa rękojmi regulowanego przez Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przez okres 24 miesięcy. Dokładny opis procedury reklamacyjnej znajduje się w §6 niniejszego regulaminu.

§4

Płatności

 

1. Klient ma do wyboru formy płatności:

 • płatność przelewem (przedpłata),

 • płatność przy odbiorze (pobranie),

 • płatność gotówka przy odbiorze osobistym (gotówka),

 • płatność elektroniczna za pośrednictwem Transferuj.pl (elektroniczna).

2. Ceny przesyłek określone są w podsumowaniu zamówienia.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

 

§5

Wysyłka towaru

 

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm kurierskich lub udostępnia Klientowi do odbioru osobistego w siedzibie Sklepu.

2. Termin wysyłki wydłużony jest o okres pomiędzy złożeniem zamówienia a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

§6

Reklamacje

 

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności. Koszty wysyłki pokrywa Klient. Adres, pod który Klient winien odesłać towar:

Trade Zone

ul. Niemodlińska 104

45-940 Opole

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

4. W przypadku uznania reklamacji Sklep zwraca Klientowi poniesione koszta wysyłki towaru. W przypadku gdy Klient wybrał sposób dostawy przedmiotu inny niż najtańszy oferowany przez Sklep, Sklep nie zwróci Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sklep zwróci jedynie koszt najtańszej dostawy danego przedmiotu do Klienta.

5. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Więcej informacji odnośnie rozstrzygania sporów konsumenckich można znaleźć na stronie http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

6. Wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

7. Sklep odpowiada przed Klientem na podstawie prawa rękojmi regulowanego przez Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przez okres 24 miesięcy. Dokładny opis procedury reklamacyjnej znajduje się w §6 niniejszego regulaminu.

§7

Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne, jeżeli Klient wyśle w terminie 14 dni od daty doręczenia towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu) bądź drogą mailową na adres: sklep@alechemia.pl

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na swój koszt.

4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

5. Sklep zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków jest wykonywany na kartę.

6. W przypadku gdy Klient wybrał sposób dostawy przedmiotu inny niż najtańszy oferowany przez Sklep, Sklep nie zwróci Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sklep zwróci jedynie koszt najtańszej dostawy danego przedmiotu do Klienta.

7. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w poniższych przypadkach umów:

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. ulotki, wizytówki, fotoplakaty);

 • o świadczeniu usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy;

 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sklep nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

 • w której Klient wyraźnie żądał, aby Sklep do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji (jeżeli Sklep świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy);

 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 • dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

 • zawartej w drodze aukcji publicznej;

 • świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

 • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§8

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.

3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.

4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres e-mail wskazany w zamówieniu.

5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.

6. Sklep uznaje, iż Klient zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.

7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu właściwe jest prawo polskie, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

 

Załącznik nr 1

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Trade Zone

ul. Niemodlińska 104

45-940 Opole

sklep@alechemia.pl

Ja ___________________________niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostawy następujących rzeczy:_____________________________________________________________

Data zawarcia umowy/dostawy:_____________________________________________________

Imię i Nazwisko Konsumenta:______________________________________________________

Adres Konsumenta:_______________________________________________________________

 

Podpis Konsumenta*:_____________________________________________________________

*tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej

 

Data: __________________________________________________

 

Załącznik nr 2

FORMULARZ REKLAMACYJNY

Trade Zone

ul. Niemodlińska 104

45-940 Opole

sklep@alechemia.pl

Ja ___________________________niniejszym informuję o wykryciu wad w następujących produktach:_____________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Szczegółowy opis wykrytych wad:__________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Data zawarcia umowy/dostawy:____________________________________________________ ___

Imię i Nazwisko Konsumenta:______________________________________________________ ___

Adres Konsumenta:_______________________________________________________________ __

 

Podpis Konsumenta*:_____________________________________________________________

*tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej

 

Data: __________________________________________________


 

 Regulamin sklepu AleChemia.pl

obowiązujący do 25.12.2014r.

§1 Postanowienia ogólne i wyjaśnienia pojęć

1. Regulamin określa warunki funkcjonowania sklepu „alechemia.pl” dostępnego pod adresem http://alechemia.pl

2. Skorzystanie z oferty sklepu „alechemia.pl" oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

3. Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:

a. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu „alechemia.pl

b. Sklep – internetowy serwis mieszczący się pod adresem: http://alechemia.pl umożliwiający nabywanie oferowanych
w nim towarów.


c. Właściciel sklepu :

 TRADE ZONE     
45-940 Opole    
ul.Niemodlińska 104   
woj. Opolskie     
NIP : 991-022-76-27     
REGON : 161495755


d. Kupujący – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Kupującym może być również
osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, za zgodą przedstawiciela ustawowego, osoba
prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.


e. Rejestracja – proces zakładania konta użytkownika w sklepie.

4. Korzystanie z funkcji dostępnych w sklepie wymaga posiadania komputera lub innego analogicznego urządzenia
podłączonego do Internetu, wyposażonego w przeglądarkę obsługującą Java Script.


5. Serwis nie może być wykorzystywany do celów sprzecznych z prawem.


§ 2 Dokonywanie zakupów

1. Dokonywanie zakupów w sklepie możliwe jest po rejestracji, lub bez zakładania konta użytkownika.

2. W celu zarejestrowania należy podać w formularzu rejestracyjnym następujące dane:

- Imię i nazwisko
- Adres e-mail
- Adres korespondencyjny
- Numer telefonu
- Hasło

3. W przypadku dokonywania zakupów bez rejestracji, kupujący zobowiązany jest do podania zakresu danych
określonych w postanowieniu § 2 ust. 2 i 3 za wyjątkiem hasła.


4. Rejestracja w serwisie oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowej, zgodnie z przepisami
Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.


5. Prezentowane w Sklepie ceny wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT zgodnie z
obowiązującymi przepisami.


6. Zakupy mogą być dokonywane 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.

7. Po wyborze produktów kupujący wskazuje spośród dostępnych opcji sposób wysyłki i metodę płatności za
zakupione towary.


8. Sklep dokonuje wysyłki zakupionych towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej.

9. Sklep akceptuje płatności bezpośrednio na numer rachunku, płatność gotówką w sklepie w przypadku odbioru
osobistego zamówionych towarów oraz płatność kurierowiprzy dostarczeniu zamówienia.


10. Wysyłka realizowana jest w dni robocze w w terminie zgodnym z informacją "dostępność"widniejącą przy
poszczególnych produktach.


11. W przypadku dokonania przedpłaty Sklep wysyła przedmiot zakupu po uznaniu rachunku sklepu kwotą
wpłaconą przez Kupującego.


12. O realizacji wysyłki kupujący informowany jest poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail
podany podczas rejestracji lub składania zamówienia.§ 3 Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe podane podczas rejestracji lub realizacji zamówienia będą przetwarzane przez właściciela sklepu
w celu realizowania usług oferowanych przez sklep oraz w celu wypełnienia usprawiedliwionych potrzeb operatora
wynikających z przepisów prawa, w szczególności w celach marketingowych dotyczących oferowanych produktów
i świadczonych usług przez właściciela sklepu.


2. Kupujący rejestrując się w serwisie lub podając dane w celu wysyłki wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych przez administratora danych:


TRADE ZONE
45-940 Opole
ul. Niemodlińska 104
woj. Opolskie

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizowania usług świadczonych przez serwis oraz w celu wypełnienia
zasadnionych potrzeb administratora w tym dotyczących marketingu dotyczącego produktów i usług świadczonych
przez serwis. 


4. Kupujący ma prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz do zgłoszenia sprzeciwu co do
przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych.


5. Kupujący zobowiązany jest do ochrony danych służących do logowania w sklepie i do nie udostępniania ich
osobom trzecim.


6. Właściciel sklepu nie odpowiada za szkody spowodowane przez ujawnienie danych służących do logowania się
do sklepu
lub wynikłe przez działanie szkodliwego oprogramowania na komputerach kupujących.


§4 Zwroty zakupionych towarów i postępowanie reklamacyjne

1. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, kupujący będący konsumentem

ma możliwość dokonania zwrotu zakupionego towaru w terminie 10 dni od daty jego odebrania.

2. W celu skorzystania z tego uprawnienia kupujący powinien przesłać pisemne oświadczenie o odstąpieniu od
umowy zawartej na odległość oraz dokonać zwrotu zakupionego towaru.


3. Zwrócony towar powinien być kompletny i nie może nosić śladów użytkowania, poza zmianami wynikającymi ze
zwykłego zarządu zakupionym przedmiotem. W przypadku niespełnienia wyżej wymienionych warunków, towar nie
zostanie przyjęty.


4. Właściciel sklepu dokonuje zwrotu kosztów poniesionych przez Kupującego zgodnie z postanowieniami
§4 ust. 1 i 2 w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania zwróconego towaru.

5. Wszelkie reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową, wadliwości wysłanego towaru wymagają odesłania
reklamowanego towaru wraz z dowodem zakupu na adres:


TRADE ZONE
45-940 Opole
ul.Niemodlińska 104
woj. Opolskie


§ 5 Prywatność


1. Serwis wykorzystuje mechanizm sesyjnych plików cookies. Wykorzystywany jest w celu logowania i
podtrzymania sesji użytkownika, a także w celu właściwej obsługi procesu zakupu w sklepie internetowym.


2. Ze względów technicznych serwis zbiera informacje dotyczących adresów IP komputerów łączących się z
serwisem
oraz dane zawierające się w nagłówkach protokołu http, informujące o używanej przeglądarce internetowej
i używanym systemie operacyjnym. Dane te są wyłącznie wykorzystywane do celów statystycznych.


3. Serwis korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google,
Inc. ("Google"). Google Analytics używa "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze
użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają.
Informacje generowane
przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP)
będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google
będzie korzystała z tych informacji
w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów
dotyczących ruchu na stronach
dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na
witrynach internetowych i korzystaniem
z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom
trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić
na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te
przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi
danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia
na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może
okazać się niemożliwe. Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie
przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.


4. Użytkownik może nie wyrazić zgody na pozostawianie plików cookies na własnym urządzeniu, poprzez
odpowiednie ustawienie opcji prywatności w preferencjach używanej przeglądarki internetowej.
§ 6 Postanowienia końcowe


1. Wszelkie reklamacje nie dotyczące zakupywanych towarów, a dotyczące funkcjonowania serwisu powinny być
zgłoszone pisemnie na adres e-mail: sklep@alechemia.pl


2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni kalendarzowych.

3. Użytkownik może usunąć konto w serwisie. Usunięcie konta odbywa się poprzez wysłanie wiadomości na adres
email: sklep@alechemia.pl


4. Właściciel sklepu może z ważnych przyczyn, w związku ze zmianami przepisów obowiązującego prawa lub
wprowadzeniem nowych funkcji do sklepu, dokonać zmiany regulaminu. O zmianie powiadamia użytkowników na
stronach internetowych sklepu.


5. W sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu
usług drogą elektroniczną i innych właściwych ustaw.